Skip Navigation Links

ข่าวประกาศ


Update 1/11/2560    ปิดการใช้งานระบบชั่วคราว


จะเปิดระบบอีกครั้งเพื่อรายงานผล (ข้าราชการ) และติดตามความก้าวหน้า (พม) ณ วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

*** สำหรับใบประเมินที่อยู่ระหว่างการจัดทำในขั้นตอนใดก็ตาม จะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ในช่วงเวลาปิดระบบ ***หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 2049