Skip Navigation Links

ข่าวประกาศ


 • กำหนดการ การจัดทำแผนรอบ 2/2561 (ตาม มอ 024/ว407)
  วันที่ 1 ส.ค.- 3 ก.ย. 2561 New เปิดให้รายงานผลปี 2561
  - กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ รายงานผล 6 เดือน
  - กลุ่มพนักงานทุกประเภท รายงานผลทั้งปี

  วันที่ 4- 18 กันยายน 2561 เปิดให้จัดทำแผนปี 2562
  - กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ จัดทำแผน 6 เดือน
  - กลุ่มพนักงานทุกประเภท จัดทำแผน ทั้งปี

แนะนำให้ใช้ระบบด้วย Firefox หรือ Chrome เวอร์ชันล่าสุดล่าสุด

: Chrome DownLoad!!!    : Firefox DownLoad!!!