Skip Navigation Links

ข่าวประกาศ


 • ขณะนี้ ได้ปิดรอบการประเมิน 1/2561 แล้ว New
  โดยที่ใบประเมินของรอบ 1/2561 จะไม่สามารถดูข้อมูล และดำเนินการใดๆได้อีก รวมถึงรายงานของผู้ดูแลระบบด้วย จนกว่าทำแผนรอบ 2/2561 จะเสร็จสิ้น
  (โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


 • กำหนดการ การจัดทำแผนรอบ 2/2561
  กลุ่มข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
  วันที่ 21-31 มี.ค. 2561
      - ทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รอบ 2/2561 ส่งผู้บังคับบัญชาให้เห็นชอบกับแผน ภายในวันที่ 31 มี.ค.
  กลุ่มพนักงานฯ
  วันที่ 21-31 มี.ค. 2561
      - ไม่ต้องดำเนินการอะไร (ระบบจะเปิดให้กลุ่มพนักงานฯทำการรายงานผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง ประมาณเดือน ก.ค.- ส.ค. 61)

 • ประกาศให้บุคลากรสายวิชาการรายงานผลใหม่ และขยายเวลาการรายงานผล (26 ก.พ. 2561)

แนะนำให้ใช้ระบบด้วย Firefox หรือ Chrome เวอร์ชันล่าสุดล่าสุด

: Chrome DownLoad!!!    : Firefox DownLoad!!!