Skip Navigation Links

ข่าวประกาศ


***ประกาศปิดระบบในรอบปัจจุบันชั่วคราว***
ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย (คลิกที่นี่)
โดยจะเปิดอีกครั้ง ในการรายงานผล
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 2044

ระบบรายงาน TOR ปี 2564 เป็นต้นไป
https://TOR-Report.psu.ac.th/

ระบบรายงาน TOR ปี 2557-2563
https://TOR-Report63.psu.ac.th/

Guideline แนวทางการดำเนินงานตามประกาศการกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ตั้งแต่ปี 2562 [15 สค.62] คลิกที่นี่


แนะนำให้ใช้ระบบด้วย Firefox หรือ Chrome เวอร์ชันล่าสุดล่าสุด

: Chrome DownLoad!!!    : Firefox DownLoad!!!