Skip Navigation Links

ข่าวประกาศ


Update 19/09/2560    ปิดการใช้งานระบบชั่วคราว เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินปี 2561


ตามบันทึกข้อความเรื่อง ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาและกิจกรรมในการข้อตกลงภาระงานรอบการประเมินครั้งที่ 1/2561 ใหม่
(บันทึกที่ มอ 024/ว 458 4 ก.ย.60) (อ้างอิงจากไฟล์ >> คลิกที่นี่)

และจะเปิดระบบในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

*** สำหรับใบประเมินที่อยู่ระหว่างการจัดทำในขั้นตอนใดก็ตาม จะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ในช่วงเวลาปิดระบบ ***หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 2049